Informace o Yamaha Agent System


Všeobecné prodejní podmínky YAMAHA Music Europe GmbH

§ 1
Platnost těchto všeobecných prodejních podmínek (GCS), Ochranná doložka
 

 1. Tyto všeobecné prodejní podmínky (GCS) se vztahují na kupní smlouvy k výrobkům/zboží, které obchodní agent (dále jen „Agent“) uzavřel jménem a ve prospěch naší společnosti Yamaha Music Europe GmbH, s firmou nebo spotřebitelem (§ 1 zákona Konsumentenschutzgesetz (KSchG)) (dále jen „Zákazník“).
 2. Naše GCS platí výhradně, a to i tehdy, když (berouc na vědomí obchodní podmínky Zákazníka) bezpodmínečně přijímáme objednávky, poskytujeme služby nebo přímo či nepřímo odkazujeme na dopisy, atd., které obsahují tyto podmínky nebo podmínky třetích stran. Nepřijímáme žádné obchodní podmínky Zákazníka, které by byly v rozporu s GCS, odchylovaly se od nich nebo je doplňovaly, pokud jsme výslovně v písemné podobě nesouhlasili s jejich platností.
 3. Informace o ochraně údajů jsou uvedeny v našich samostatně regulovaných podmínkách ochrany osobních údajů.
 
§ 2
Uzavření smlouvy a obsah, Písemná podoba, Výhrada práv, Mlčenlivost

 

 1. (Online) obchod Agenta je provozován Agentem, ne námi, společností Yamaha Music Europe GmbH. Je-li k použití nebo objednání výrobků nezbytná registrace, uplatňují se obchodní podmínky Agenta.
 2. Prezentace výrobků v Agentově (online) obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale pouze výzvu k podání nabídky (invitatio ad offerendum).
 3. Objednávka zákazníka se považuje za právně závaznou nabídku k uzavření smlouvy. Přijetí nabídky naší společností bude provedeno písemným prohlášením (např. naším potvrzením objednávky nebo naším oznámením o připravenosti zboží k odeslání/vyzvednutí) nebo odesláním zboží. Pokud je zákazníkovi zasláno potvrzení o přijetí, ve kterém je zdokumentováno přijetí objednávky od zákazníka, nejedná se zatím o přijetí nabídky zákazníka.
 4. V čase mezi nabídkou zákazníka a jejím přijetím z naší strany si vyhrazujeme právo prodávat zboží jinde.
 5. Aby byla právně příslušná prohlášení a oznámení, která zákazník učiní po uzavření smlouvy, platná, musí nám být dodána v písemné podobě (např. stanovení lhůt, upomínky, oznámení vad).
 6. Před těmito GCS nemají přednost žádné ústní smluvní dojednání. K prokázání toho, co bylo mezi stranami dohodnuto, je rozhodující písemná dohoda nebo naše písemné potvrzení.
 

§ 3
Způsoby dodání, Prodlení přijetí, společné akce, atd., Přijetí

 

 1. Strany se dohodly, že místem realizace (místem plnění) bude hlavní místo podnikání Agenta, i když je zboží objednáno online.
 2. My a Zákazník dále souhlasíme, že se jedná o prodejní zásilku ve smyslu § 429 zákoníka Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Na žádost Zákazníka jsme povinni zboží zaslat na jeho místo podnikání. Předáním zboží osobě určené k realizaci zásilky přechází na Zákazníka riziko náhodné ztráty a náhodného poškození. Naše společnost nese náklady na přepravu a zajistí pojištění přepravy. To však nemá žádný vliv na místo plnění dodání.
 3. Pokud je Zákazník spotřebitelem, použije se výše uvedený odstavec 2 s podmínkou, že riziko náhodných ztrát a náhodného poškození přechází na Zákazníka, pouze pokud Zákazník pověřil realizací dodání osobu určenou k takové realizaci a naše společnost tuto osobu zákazníkovi předem nenabídla. V opačném případě nepřechází na Zákazníka riziko náhodné ztráty a náhodného poškození, dokud nebude prodaný výrobek předán Zákazníkovi.
 4. Obecně je standardní přepravní obal zahrnut v kupní ceně příslušného výrobku. Vyžaduje-li si Zákazník na přání zvláštní balení, které se liší od standardního balení zboží, náklady na balení nese Zákazník.
 5. Během přepravy bude zboží pojištěno proti poškození na naše náklady. Cena za pojištění je zahrnuta v příslušné kupní ceně zboží. V případě poškození je Zákazník povinen poskytnout nám všechny potřebné doklady a zajistit další nezbytnou podporu, aby byl nárok uplatněný vůči pojistiteli platný.
 6. Pokud Zákazník mešká s přijetím, zanedbává požadovanou spolupráci nebo se dodání z naší strany zpozdí z jiných důvodů, které lze připsat Zákazníkovi, jsme oprávněni účtovat škody, které z toho vyplývají, včetně našich dodatečných nákladů (např. zejména skladovacích nákladů).

 

§ 4
Právo na odstoupení od smlouvy

 

 1. Je-li Zákazník spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními, zejména v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a smluv uzavřených na dálku. Ve všech ostatních ohledech se na právo na odstoupení od smlouvy vztahují ustanovení, která jsou podrobně uvedena v následujících pokynech pro odstoupení od smlouvy adresovaných Zákazníkovi:

  Pokyny pro dostoupení od smlouvy

  Právo na odstoupení od smlouvy

  Od této smlouvy máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu.


  Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo jiná třetí strana než vámi určený přepravce převzali zboží do vlastnictví, případně poslední ze zboží v případě, že objednávka obsahovala více kusů zboží.

  Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte informovat našeho Agenta CMI Music s.r.o., Kladská 1117/25, 500 03 Hradec Králové, tel.: 800 173 945, email: obchod@cmias.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem, faxem nebo e-mailem) Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář k odstoupení od smlouvy (viz odstavec 2), jeho použití však není povinné. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat oznámení o tom, že uplatňujete právo odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty.

  Důsledky odstoupení od smlouvy

  Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám okamžitě (nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o odstoupení od smlouvy) všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za dodání (jiných než dodatečných poplatků vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu dodání, než je nejlevnější standardní dodání, které nabízíme). Pro takové vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedomluvíme jinak a v žádném případě vám za takové vrácení nebudou účtovány žádné poplatky.


  Peníze vám můžeme odmítnout vrátit, dokud nám (nebo našemu Agentovi) nedodáte zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, která situace nastane dříve.

  Zboží musíte vrátit nebo dodat našemu Agentovi CMI Music s.r.o., Kladská 1117/25, 500 03 Hradec Králové okamžitě, v každém případě však nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste našemu Agentovi oznámili odstoupení od této smlouvy. Tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím doby čtrnácti dnů. Náklady na vrácení zboží nese naše společnost.

  Zákazník ale odpovídá za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží, je-li taková ztráta způsobena manipulací se zbožím, která není nutná k ověření stavu, vlastností a funkčnosti zboží.


  Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

  Výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodání zboží, které není prefabrikováno a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo místo určení, nebo které je jasně přizpůsobeno vašim osobním potřebám.


   
 2. K odstoupení od smlouvy lze využít následující formulář

  Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
  (Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět)


  Adresát: [Zadejte jméno, adresu, číslo faxu a e-mailovou adresu Agenta]
 • Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem uzavřel(a)/jsme uzavřeli (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následujících služeb (*)
 • Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
 • Jméno(a) spotřebitele(ů)
 • Adresa spotřebitele(ů)
 • Podpis spotřebitele(ů) (pouze pro papírovou komunikaci)
 • datum

  (*) Nehodící se smažte.
 

§ 5

Způsoby platby, Podržení vlastnictví zboží, Vyloučení práva na odškodnění a podržení vlastnictví, Neschopnost zákazníka provést platbu
 
 1. Pokud není dohodnuto jinak, naše faktury musí být zaplaceny okamžitě. Rozhodující je datum přijetí platby.
 2. Pokud není smluvně dohodnuto jinak, jsou Zákazníkovi obecně k dispozici následující platební prostředky: platba v hotovosti (na místě v obchodě nebo při dodání), Girocard, platební karta, platba na účet, PayPal, Amazon Pay a Apple Pay.
 3. Zákazník je s platbou v prodlení, pokud nezaplatí ani na základě upomínky, kterou vystavíme po termínu splatnosti. Pokud platba není platbou ve sjednaném termínu splatnosti (např. „platbou do X dnů od dodání výrobku a přijetí faktury“) nebo pokud není vyžadována upomínka z důvodu jiných zákonem stanovených okolností, Zákazník se v případě opožděné platby, zejména bez upomínky, okamžitě považuje za Zákazníka s platbou v prodlení. Po dobu prodlení je kupní cena předmětem úročení v souladu s příslušnou zákonnou úrokovou sazbou pro případ prodlení. Vyhrazujeme si zároveň právo požadovat náhradu dalších škod způsobených prodlením. Pokud jde o firmu, náš nárok na úroky z komerční splatnosti (§ 353 HGB, Německého obchodního zákoníka) zůstává nedotčen.
 4. Zákazník má právo na odečet úroků, pouze pokud jeho protinárok vychází ze stejného smluvního vztahu nebo je nesporný, připraven k rozhodnutí nebo právně závazný.
 5. Zákazník má právo na podržení vlastnictví, pouze pokud jeho protinárok vychází ze stejného smluvního vztahu. Je-li Zákazník firmou, je Zákazník navíc oprávněn uplatnit právo na podržení vlastnictví pouze tehdy, je-li jeho protinárok nesporný, připraven k rozhodnutí nebo byl právně prokázán.
 6. Jsme oprávněni odmítnout poskytování našich vynikajících služeb v rámci smluvního vztahu, pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že náš nárok na úhradu ceny z příslušného smluvního vztahu je ohrožen v důsledku nemožnosti zákazníka provést tuto úhradu. Naše právo na odmítnutí služeb se neuplatňuje, pokud byla úhrada ceny provedena nebo byla poskytnuta záruka za úhradu. Jsme oprávněni stanovit přiměřenou lhůtu pro Zákazníka, ve které musí Zákazník provést platbu nebo nám poskytnout ujištění o úhradě vzhledem k naší službě a propojit platbu s dodáním. Po uplynutí lhůty bez splnění povinnosti můžeme od smlouvy odstoupit. Zákonná ustanovení o možnosti nestanovit lhůty zůstávají nedotčena.
 7. Je-li Zákazník firmou, platí následující: Pokud Zákazník nesplní platební povinnost podle ustanovení předchozího odstavce (6), jsme oprávněni odstoupit nejen od dotčené smlouvy, ale také od dalších dohod uzavřených se Zákazníkem, které dosud nebyly naplněny oběma stranami.
 

§ 6
Dodací lhůty, prodloužení, Ustanovení v případě vyšší moci, vlastního dodání, atd., Dílčí služby, Inspekce a/nebo testování v našich prostorách

 

 1. Podmínky a termíny pro dodání a služby (dodací lhůty), které jsme předem oznámili, jsou vždy pouze přibližné, pokud není výslovně přislíbena nebo dohodnuta pevná lhůta nebo pevný termín.
 2. Pokud předpokládáme, že termín dodání nelze dodržet, budeme o tom Zákazníka neprodleně informovat a také ho budeme informovat o nové předpokládané dodací lhůtě.
 3. Neneseme odpovědnost za nemožnost realizace nebo zpoždění našich služeb, pokud tyto okolnosti vyplývají z vyšší moci nebo jiných skutečností, v době uzavření smlouvy, nepředvídatelných událostí, za které neneseme odpovědnost (např. při přerušení provozu jakéhokoliv druhu, požáru, přírodních katastrof, povětrnostních podmínek, povodní, války, povstání, terorismu, dopravního zpoždění, stávek, legálních výluk, nedostatku pracovních sil, energie nebo surovin, zpoždění při vydávání potřebných úředních povolení, úředních/svrchovaných opatření).

  Takovou událostí se také rozumí chybějící, nesprávné nebo opožděné dodání od našich prvotních dodavatelů, pokud za něj neneseme odpovědnost. V době uzavření smlouvy se Zákazníkem byla uzavřena shodná zajišťovací transakce s příslušným prvotním dodavatelem. To platí i tehdy, pokud zajišťovací transakci dokončíme ihned po transakci se Zákazníkem.

  V případě takových událostí se dodací lhůty automaticky prodlužují o dobu trvání akce plus přiměřenou dobu.

 4. Dodací lhůty se automaticky prodlužují o přiměřenou částku, pokud Zákazník nesplní své smluvní povinnosti nebo závazky.
 5. Máme nárok na částečné plnění, pokud (a) může částečné plnění použít Zákazník v rozsahu smluvně zamýšleného účelu, (b) je zajištěno poskytování zbývajících služeb a (c) Zákazník není předmětem významných dodatečných nákladů v rámci částečného plnění.
 6. Naše zákonná práva, zejména s ohledem na jakékoli vyloučení naší povinnosti smluvního plnění (např. na základě nemožnosti nebo nepřijatelnosti služby a/nebo doplňkového plnění) a z důvodu prodlení přijetí nebo zpoždění při plnění Zákazníkem, zůstávají nedotčena.
 7. Pokud nedodáme dodávku nebo službu, nebo pokud to pro nás není možné provést, bez ohledu na důvod, jakákoliv odpovědnost za náhradu škody je omezena v souladu s ustanovením § 10 těchto GCS.
 

§ 7
Výhrada vlastnictví

 

 1. Zde dohodnutá výhrada vlastnictví slouží k zajištění všech našich stávajících i budoucích nároků vůči Zákazníkovi vyplývajících z dodání a služeb poskytovaných Zákazníkovi, včetně souvisejících nevyřízených pohledávek z běžného účtu (zajištěné pohledávky). Zboží dodané zákazníkovi zůstává naším majetkem až do zaplacení všech zajištěných pohledávek. Toto zboží a položky, na které se rovněž vztahuje výhrada vlastnictví na jejich místě, v souladu s následujícími ustanoveními, budou dále označovány jako „vyhrazené zboží“. Pokud má Zákazník v úmyslu převést vyhrazené zboží na místo mimo území Rakouska, je povinen splnit místní zákonné požadavky pro zřízení a zachování našeho výhradního práva na náklady Zákazníka a okamžitě nás informovat po dokončení výše uvedeného záměru.
 2. Zákazník má povinnost uskladnit vyhrazené zboží pro nás bez nároku na poplatek. Zákazník musí jednat opatrně a zboží dostatečně pojistit proti škodám v důsledku požáru, působení vody a krádežím, a to v původní hodnotě a na vlastní náklady. Jsou-li nutné údržbářské, servisní nebo inspekční práce (vyjma (návazných) úkonů plnění, které máme provést), musí je Zákazník provést včas a na vlastní náklady.
 3. Zákazník není oprávněn vkládat zboží podléhající výhradě vlastnictví do zástavy ani takové zboží umísťovat do úschovy. V případě, že třetí strany uvedou do zástavy zboží podléhající výhradě vlastnictví nebo v případě jiného přístupu k takovému zboží ze strany třetích stran, musí Zákazník jasně upozornit, že se jedná o náš majetek a okamžitě nás o tom písemně informovat, abychom mohli pokračovat ve výhradě vlastnictví. Pokud nám třetí strana nemůže nahradit náklady vzniklé v souvislosti se soudními a mimosoudními výdaji, odpovídá za ně Zákazník, pokud je za tyto náklady odpovědný Zákazník.
 4. Po předchozím oznámení je Zákazník povinen poskytnout nám přístup k jeho obchodní činnosti a skladovacím záznamům během běžné pracovní doby, abychom nás informoval o stavu zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví.
 5. Dokud nenastane exekuční událost (odstavec (7)), může Zákazník při běžné obchodní činnosti používat zboží podléhající výhradě vlastnictví. Zákazník však není oprávněn zboží podléhající výhradě vlastnictví zpracovávat, transformovat, kombinovat, míchat a/nebo prodávat.
 6. Zákazník nám již nyní z bezpečnostních důvodů postoupí pohledávku Zákazníka na platbu vůči jeho kupujícímu, která je výsledkem opětovného prodeje zboží podléhajícího výhradě vlastnictví, který Zákazník provedl v rozporu s odstavcem 5, jakož i pohledávky Zákazníka vůči jeho kupujícímu nebo třetí straně, pokud jde o zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví a které vyplývají z jiných právních nároků (zejména z důvodu nároků v důsledku zakázaného jednání a z nároků na pojistné plnění), včetně všech zbývajících zůstatků z běžného účtu v případě našeho poměrného společného vlastnictví zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví, v souladu s naším podílem na společném vlastnictví. Tímto přijímáme toto postoupení.

  Tímto udělujeme Zákazníkovi odvolatelný souhlas k inkasování pohledávek, které nám byly přiděleny jeho vlastním jménem v náš prospěch. Naše právo na inkasování těchto pohledávek není dotčeno. Nebudeme je však vybírat sami a zrušíme oprávnění inkasovat pohledávky, pokud Zákazník řádně splní své platební závazky vůči nám (zejména se vyhne prodlení) a pokud nebude podána žádost o zahájení insolvenčního řízení na majetek Zákazníka. Dojde-li k některé z výše popsaných událostí, můžeme požádat Zákazníka, aby nás informoval o postoupených pohledávkách a příslušných dlužnících, informoval příslušné dlužníky o postoupení a poskytl nám veškeré dokumenty a informace, které požadujeme pro uplatnění pohledávky.

  Na přiřazené pohledávky se vztahuje odstavec (3) v příslušném rozsahu.

 7. Pokud odstoupíme od smlouvy, v souladu se zákonnými ustanoveními, z důvodu chování Zákazníka v rozporu se smlouvou (exekuční vymáhání) - zejména z důvodu nezaplacení - jsme oprávněni požadovat vrácení zboží podléhající výhradě vlastnictví zpět od Zákazníka. Naše prohlášení o odstoupení od smlouvy bude nejpozději zahrnuto do naší žádosti o vrácení zboží. Náklady na přepravu z důvodu vrácení ponese Zákazník. V případě jakéhokoli uvedení zboží podléhajícího výhradě vlastnictví do zástavy z naší strany, bude součástí i prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 

§ 8
Záruka na vady

 

 1. Na práva Zákazníka se v případě podstatných vad a vad na vlastnictví vztahují právní předpisy, pokud to tyto GCS nestanovují jinak nebo ve větším rozsahu.
 2. Pokud je zákazník firmou, nepodléháme žádné záruce za věcné vady u dohodnutých dodávek použitých výrobků.
 3. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, musí naše výrobky a služby splňovat pouze zákonem platné požadavky v Rakousku.
 4. Pokud je Zákazník firmou, je Zákazník povinen zkontrolovat dodané zboží ihned po dodání nebo si ho nechat zkontrolovat jím určenou třetí osobu a neprodleně nás informovat o případných vadách, pokud není jejich přijetí výslovně dohodnuto. Uplatní se §§ 377, 378 zákoníka UGB. Okamžitost oznámení o vadách předpokládá, že oznámení bude zasláno do sedmi (7) pracovních dnů od dodání, nebo v případě, že dojde k vadě, kterou nebylo možné během kontroly zjistit, nejpozději do tří (3) pracovních dnů po zjištění vady.
  Pokud zákazník zanedbá provedení řádné kontroly a/nebo neučiní reklamaci, naše záruka a jiná odpovědnost za dotyčnou vadu zaniká.
 5. Náklady potřebné na účely kontroly a následného plnění, zejména náklady na přepravu, dopravu, práci a materiál, budou hrazeny naší společností, pokud bude vada skutečně existovat. Pokud však bude žádost o odstranění vady od Zákazníka považována za neopodstatněnou, máme právo požadovat, aby nám Zákazník uhradil výsledné náklady. Zákonné předpisy se vztahují na náklady na odstranění vadného výrobku a na instalaci nebo připojení opraveného nebo dodaného bezchybného výrobku.
 6. Pokud je dodaný výrobek vadný, máme právo a povinnost, dle volby Zákazníka, nejprve k následnému plnění ve formě odstranění vady (následné vylepšení) nebo dodání bezchybné položky (náhradní dodání). V případě náhradního dodání nám Zákazník vrátí výrobek, který má být vyměněn, v souladu se zákonnými ustanoveními.
 7. Jsme oprávněni odvodit realizaci dodatečného plnění, které dlužíme, od toho, zda Zákazník uhradil splatnou kupní cenu, popř. má uhrazenou aktuálně splatnou splátku, přičemž je na straně druhé Zákazník oprávněn ponechat si přiměřenou částku v poměru k vadě.
 8.  Pokud dodatečné plnění není možné nebo jeho realizace nebyla úspěšná nebo pokud uplynula přiměřená lhůta pro dodatečné plnění stanovená Zákazníkem nebo je takové plnění podle právních předpisů zbytečné, může Zákazník dle svého uvážení odstoupit od kupní smlouvy nebo snížit kupní cenu. Právo na odstoupení však není k dispozici u nevýznamných vad.
 9. Je-li Zákazník firmou, platí následující: V případě vad na námi dodaných výrobcích od třetích stran (zejména konstrukčních prvků), které nemůžeme napravit z důvodu licenčního zákona nebo z faktických důvodů, na základě našeho vlastního uvážení můžeme uplatnit náš nárok na záruku vůči příslušné třetí straně ve prospěch Zákazníka nebo mu tento nárok postoupit. Nároky na záruku vůči nám existují za takové vady (podle jiných požadavků a v souladu s těmito všeobecnými podmínkami prodeje), pouze pokud právní vymáhání výše uvedených nároků vůči třetím osobám bylo neúspěšné nebo (např. z důvodu platební neschopnosti) zbytečné (tj. z časových důvodů) nebo byly pro zákazníka jinak nepřiměřené. Po dobu uplatnění nároků vůči třetí osobě se pozastavuje promlčení nároků na záruku ze strany Zákazníka vůči nám.
 10. Jakékoli nároky na náhradu škody existují pouze v souladu s § 10těmito GCS.
 

§ 9
Záruka vlastnických práv třetích osob

 

 1. V souladu s § 9 ručíme za to, že zboží není chráněno obchodními vlastnickými právy nebo autorskými právy třetích stran v zemích Evropské unie nebo v jiných zemích, ve kterých výrobky vyrábíme nebo je necháváme vyrábět. Každá strana neprodleně písemně informuje druhou stranu o tom, zda jsou vůči ní uplatňovány nároky z důvodu porušení těchto práv.
 2. Nároky z důvodu porušení obchodních vlastnických práv nebo autorských práv třetích osob jsou vyloučeny, pokud je toto porušení založeno na neoprávněné změně nebo použití zboží Zákazníkem, které není v souladu se smlouvou. Pokud je Zákazník firmou, nároky na porušení obchodních vlastnických práv nebo autorských práv třetích stran jsou rovněž vyloučeny, pokud toto porušení vychází z pokynů Zákazníka.
 3. V případě, že zboží poruší obchodní vlastnické právo nebo autorská práva třetí strany, na základě vlastního uvážení Zákazníka a na naše náklady, provedeme změnu nebo výměnu zboží tak, aby nebyla nadále porušována žádná práva třetích stran, a zároveň tak, aby zboží nadále plnilo smluvně dohodnuté funkce, nebo získáme právo na užívání pro Zákazníka uzavřením licenční smlouvy. Pokud se nám to nepodaří v přiměřené lhůtě, je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit nebo přiměřeně snížit kupní cenu.
 4. Pokud je Zákazník firmou, uplatníme v případě zákonného porušení, ke kterému došlo výrobky od jiných výrobců nebo dodavatelů dodaných námi, podle vlastního uvážení naše nároky na záruku vůči těmto výrobcům a dodavatelům ve prospěch Zákazníka nebo je postoupíme Zákazníkovi, uplatní se § 8 (9) v přiměřené podobě (zejména s ohledem na naši vedlejší odpovědnost).
 5. Jakékoli nároky na náhradu škody existují pouze v souladu s § 10těmito GCS. 
 

§ 10
Odpovědnost za náhradu škody, atd.

 

 1. Naše odpovědnost za náhradu škody - bez ohledu na právní důvody, zejména za náhradu škody namísto nebo navíc k službě způsobené dluhem během vyjednávání smlouvy, nemožnosti, prodlení, vady, neoprávněného jednání a za jiné přímé nebo nepřímé náhrady - jsou vyloučeny, pokud nenastane jedna z následujících okolností:

  a) vadu jsme podvodně skryli,
  b) převzali jsme záruku za jakost zboží nebo riziko nákupu,
  c) porušení vedlo ke škodě na zdraví, těle nebo zdraví, která spočívá v úmyslném nebo nedbalém porušení povinností, ať už námi nebo jedním z našich zákonných zástupců nebo agentem,
  d) vedlo ke škodě, která spočívá v úmyslném nebo nedbalém porušení povinností, ať už námi nebo jedním z našich zákonných zástupců nebo agentem, nebo
  e) podléháme povinné právní odpovědnosti, zejména odpovědnosti v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek nebo předpisy o ochraně údajů.

 2. Pokud je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena podle výše uvedených ustanovení, platí to také pro osobní odpovědnost našich agentů, zákonných zástupců, zaměstnanců, pracovníků a zástupců.
 3. Z důvodu porušení naší povinnosti, které není důsledkem vady zboží, může Zákazník odstoupit od této smlouvy nebo ji ukončit pouze tehdy, pokud jsme za porušení povinnosti odpovědní. Kromě toho se na situaci vztahují právní ustanovení.
 

§ 11
Promlčecí lhůta

 

Zákonná promlčecí lhůta se uplatňuje na omezení nároků - včetně mimosmluvních nároků - na základě podstatných vad a vad vlastnictví. Tato lhůta je obvykle dva roky od dodání výrobku.

 

§ 12
Zvláštní právo na odstoupení v případě pozastavení plateb, atd.

 

Za následujících okolností máme zvláštní právo na odstoupení od smlouvy. (a) Zákazník pozastaví platby svému věřiteli, (b) Zákazník sám zahájí insolvenční řízení proti svému majetku (c) je to přípustně požadováno námi nebo jiným věřitelem, d) je to otevřeno, a to i v předběžné fázi, nebo e) žádost je zamítnuta z důvodu nedostatku aktiv.

 

§ 13
Povinnost poskytovat informace z důvodu úředních nebo vlastních opatření

 

V případě, že dojde k úředním opatřením u Zákazníka nebo proti Zákazníkovi ve spojení s našimi výrobky (tj. je nařízeno stažení nebo jiná opatření pro monitorování trhu), nebo má Zákazník v úmyslu učinit opatření tohoto typu sám, neprodleně nás musí o tom písemně informovat.

 

§ 14
Volba práva a jurisdikce

 

 1. Právní vztahy mezi námi a Zákazníkem podléhají rakouským zákonům. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se neuplatňuje. Pokud je Zákazník spotřebitelem, nevylučují se touto volbou zákonné předpisy na ochranu spotřebitele v zemi, v níž má zákazník obvyklé bydliště.
 2. Pokud je Zákazník firmou, právnickou osobou podle veřejného práva nebo samostatnou nemovitostí podle veřejného práva, je výlučným soudním místem, a to i mezinárodně, pro všechny spory mezi námi a Zákazníkem vyplývající z obchodního vztahu město Hamburk. Povinná právní ustanovení o výlučné jurisdikci zůstávají nedotčena.
 3. Výše uvedený odstavec 2 se neuplatňuje, pokud je Zákazník spotřebitelem. V tomto případě se místní a mezinárodní příslušnost řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.


§ 15
Alternativní řešení sporů

 

 1. Evropská komise poskytla platformu pro mimosoudní řešení sporů. Ta dává spotřebitelům příležitost urovnat spory v souvislosti s jejich online objednávkou prvotně bez toho, aby bylo nutné zapojit soud. Platforma pro řešení sporů je přístupná přes externí odkaz https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Nejsme ochotni ani povinni účastnit se jakéhokoli rozhodčího řízení nebo rozhodčího řízení spotřebitele.

 

§ 16
Doložka o oddělenosti

 

Pokud jsou nebo se stanou některá ustanovení těchto GCS zcela nebo částečně neplatná, nesmí tím být dotčena platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Pokud se ustanovení nestala součástí smlouvy nebo jsou neplatná, obsah této smlouvy musí být v první řadě v souladu se zákonem. Výše uvedené se použije obdobně v případě, že se ukáže, že ustanovení smlouvy nebo těchto GCS nejsou úplná.

 


 

Vzor kupní smlouvy YAMAHA AGENT SYSTEM

Navštivte naše prodejny
hudební nástroje
Kladská 1117/25
500 03 Hradec Králové
Otevírací doba:
Pondělí: 9:00 - 17:30
Úterý: 9:00 - 17:30
Středa: 9:00 - 17:30
Čtvrtek: 9:00 - 17:30
Pátek: 9:00 - 17:30
Sobota:zavřeno (červenec - srpen)
Neděle, svátky:zavřeno
elektrokola
Pražská třída 755/176
500 04 Hradec Králové
Otevírací doba:
Pondělí:9-13 | 14-17
Úterý:9-13 | 14-17
Středa:zavřeno
Čtvrtek:9-13 | 14-17
Pátek:9-13 | 14-17
Sobota:zavřeno
Neděle, svátky:zavřeno
Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.